สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด

กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น

หมวดวิชาเฉพาะในส่วนวิชาเฉพาะด้านซึ่งประกอบด้วยรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ และรายวิชาเฉพาะด้านเลือก เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่สาขาวิชาอื่นคือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องมีการประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการ
จัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชา เพื่อกำหนดเนื้อหาและ
กลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัด และประเมินผล

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด