สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทำความเข้าใจอธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคำตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านการแพทย์แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาพื้นฐานที่นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน