สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสาขาวิชาโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลอันส่งผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น

          1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะ ดังนี้
          1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ ที่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
          2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อทางฟิสิกส์
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้
          3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงกฎทางฟิสิกส์ไปสู่การแก้ปัญหาและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

          4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีและศรัทธา

ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

ท้องถิ่น

          5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข