สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียม
สหกิจศึกษา (4101362) แทนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ (4101357) ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา (4101463) แทนวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ (4101458) ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

แกลเลอรี่