สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

  

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        >>คลิกอ่าน<<