สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์โรสลีนา อนันตนุกุลวงค์

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ :
นางสาวโรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
 
 
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
 
 
ความเชี่ยวชาญ :
 
 
 
อีเมล์ :
 
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71001
 
 :ศึกษาศาสตรบัณฑิต