ประวัติความเป็นมา

9 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

        คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (Faculty of Science Technology and Agriculture)  เป็นส่วนราชการทำหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาการมาจากโรงเรียนอาชีพกสิกรรม จังหวัดยะลา โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา วิทยาลัยครูยะลา และสถาบันราชภัฏยะลา มีวิวัฒนาการด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยมีเหตุการณ์สำคัญด้านการพัฒนาทางวิชาการตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2506 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาครุศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาครุศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามโครงการ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)

พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพ การอาหาร สัตวบาลและกสิกรรม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์

พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการศึกษา พลศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรศาสตร์ อนุปริญญาสาขาการอาหาร

พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรกรรม ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา

พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) วิชาเอกสุขศึกษา (2ปี) อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อนุปริญญาสาขาวิชาเคมีปฏิบัติ ใช้ชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏยะลา

พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  

พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ 3 โปรแกรมวิชาได้แก่ เคมี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่วนรวม   

พ.ศ. 2547 คณะเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร” เป็นผลจาก  การยกฐานะจาก “สถาบันราชภัฏยะลา” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีโครงสร้างการบริหารเป็นสำนักงานคณบดีและภาควิชา  3  ภาควิชา ดังนี้   

1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์

2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

พ.ศ. 2553 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    (วท.ม.) สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือ (MoA) กับ Faculty of Mathematics and Natural Science, State University of Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมพัฒนาทางวิชาการและพัฒนานักศึกษา ในปีเดียวกัน สาขาวิชาสุขศึกษาได้เปิดบริการนวดแผนไทย ชื่อ “คลินิกวิถีไท” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลกรงปินัง

พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ส่งนักศึกษาสาขาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา จำนวน 7 คน ไปเรียนที่ UNY ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY แบบเทียบโอนหน่วยกิต เป็นครั้งแรกภายใต้กรอบ MoA ที่ UNY ในภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นเวลา 1 ภาคเรียน นอกจากนี้ได้ลงนามในความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้  

1) ลงนามในความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษาด้านการเกษตร  

2) ลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ โดยมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยสนับสนุน    

พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ลงนามในความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกดังนี้

1) ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เพื่อร่วมมือกันในการวิจัยและบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2) ลงนามในความร่วมมือจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) กับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

3) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันพัฒนาทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน 

4) ลงนามความร่วมมือกับ Faculty of Art Design and Creative Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ด้านวิชาการ วิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน

พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน    สหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด (White Channel)  บริษัท CITEC Evolution จำกัดและ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือ (MOA) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กับ State University of Malang  ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนอาจารย์  และการวิจัยร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ทำการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน