การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร

22 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

http://eduservice.yru.ac.th/evaluateprogram/index1.php

 

ลิงค์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

http://eduservice.yru.ac.th/evaluateprogram/login/?user=f

 

รายงานผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษ

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา