หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

17 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 05-206 อาคารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.55 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี