หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

17 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์ (06-206) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.66 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี