ประเมิน SAR ระดับคณะ 61

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก