ประเมิน SAR ระดับมหาลัย ปีการศึกษา 2561

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง คณะกรรมการประเมินฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ  ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับและพาคณะกรรมการเยี่ยมชมส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา