หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

23 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายสาขาคอมพิวเตอร์ (06-202) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้เท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับคุณภาพดี