หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

26 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 (05-108) อาคารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์) โดยหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้เบื้องต้น 3.83 อยู่ในระดับคุณภาพดี