หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

26 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2ุ6 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคาร 9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มีผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้เท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับคุณภาพดี