ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

9 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล มุ่งพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น และร่วมกับคณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
 2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรที่เป็นความต้องการและเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระบวนการวิจัย
 4. เพื่อบริการทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาชีพแก่ท้องถิ่น
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทางวิชาการระดับชาติและอาเซียน
 6. เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมและของประเทศชาติ