องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 ระบบและกลไกการรับอาจารย์

 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์