องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning  (หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน