งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้  สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล  มุ่งพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล  สร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและร่วมกับคณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
  2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ