คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะกรรมการประจำคณะ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากรองคณบดี
4. ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
(ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากประธานหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
6. อาจารย์นิธิ พลไชย
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
(อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ อารักษ์คุณากร
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
9. รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ดร.สรศักดิ์ หลีเส็น กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุชาติ อนันตะ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสังวรณ์ ยี่รัญศิริ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายอภิรัฐ สะมะแอ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
14. อาจารย์แพรวศรี เดิมราช เลขานุการ