คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
คณบดี

อีเมล์ : lilla.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70001

       

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล์ : nipapat.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

อีเมล์ : eleeyah.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อีเมล์ : muneeroh.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

อ.มุสตูรา ยะโกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อีเมล์ : mustura.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 71001