คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทำเนียบผู้บริหาร

ปี พ.ศ. คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการเกษตร
2564 ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล
(ฝ่ายบริหาร)

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
(ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
(ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) 

อ.มุสตูรา ยะโกะ - - -
2560-2564 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
(ฝ่ายบริหาร)

ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ
(ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
(ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) 

อ.มุสตูรา ยะโกะ

อ.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ (2560-2562)

อ.แพรวศรี เดิมราช (2560)

- - -
2556-2560 รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล
(ฝ่ายบริหาร)

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
(ฝ่ายวิชาการ)

อ.เอกภักดิ์ มีชัย
(ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

อ.นิธิ พลไชย
(ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 2556-2558)

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล
(ฝ่ายวิชาการ 2556-2558)

อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 2556-2558)

อ.แพรวศรี เดิมราช

ดร.สายใจ แก้วอ่อน (2558-2559)

ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล (2556-2558)

ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ (2557-2558)

ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล (2556-2557)

อ.แพรวศรี เดิมราช (2556-2558)

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ (2556-2558)

2551-2556 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น

ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
(ฝ่ายวิชาการและวิจัย)

อ.นิธิ พลไชย
(ฝ่่ายบริหารและประกันคุณภาพ)

ดร.ศิริชัย นามบุรี
(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

อ.เชิดตระกูล หอมจำปา
(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2551-2554)

ผศ.ธนากร ปามุทา
(ฝ่่ายบริหารและประกันคุณภาพ 2551-2552)

อ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

ดร.ศศิธร พังสุบรรณ (2551-2552)

ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล

ผศ.สุภา ยธิกุล
(2553-2554)

อ.วรพจน์ แซ่หลี (2551-2553)

อ.แพรวศรี เดิมราช

ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส (2553-2555)

ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม (2551-2553)

2548-2551

(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

อ.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

ผศ.สมภพ เภาทอง
อ.เชิดตระกูล หอมจำปา
ผศ.ชาติเชื้อ มุสิกพงษ์

ผศ.สุวรรณา ศรีไตรรัตน์ อ.วรพจน์ แซ่หลี ผศ.ธนากร ปามุทา ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม

2547-2548

อ.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

 

อ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล บริหารในรูปแบบสาขาวิชา (ตำแหน่งผู้ประสานสาขาวิชาและประธานโปรแกรมวิชา)

2543-2547

(สถาบันราชภัฏยะลา)

ผศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์

 

  บริหารในรูปแบบสาขาวิชา (ตำแหน่งผู้ประสานสาขาวิชาและประธานโปรแกรมวิชา)
2539-2543 นายนิพนธ์ บาดกลาง      
2535-2539 นายสุยงค์ สพโชค      
2531-2535 นายวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์      
2527-2531 ผศ.ลิขิต วิจักขณาลัญจ์      
2524-2527 นายทองจุน หมายเจริญ