คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lilla.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70001
ชื่อ :
นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pimonpun.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
eleeyah.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
isma-ae.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
นางสาวมุสตูรา ยะโกะ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
mustura.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71001
ชื่อ :
ดร.ดาริกา จาเอาะ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
darika.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400
ชื่อ :
ดร.ฮาซัน ดอปอ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรเคมี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hasan.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73201
ชื่อ :
ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
warunee.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73300
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
zubaidah.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73301
ชื่อ :
ดร.ปัทมา พิศภักดิ์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pattama.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400