คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :

- การศึกษา
- การพัฒนาวิชาชีพครู
- การสอนคณิตศาสตร์
- นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์

อีเมล์ :
lilla.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70001
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :

- การทำขนมอบ (Bakery)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การวางแผนโครงการทางธุรกิจเกษตรและอาหาร

อีเมล์ :
nipapat.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- เทคโนโลยีการอบแห้ง (อาหารและผลผลิตทางการเกษตร: แสงอาทิตย์ อากาศร้อน ไมโครเวฟ)
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (พลังงานน้ำและพลังงานลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว การแปลงชีวมวลและขยะเป็นพลังงาน)
- การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Fluid Dynamics, CFD/Heat & Mass Transfer)

อีเมล์ :
eleeyah.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์น
- วัตกรรมการจัดการเรียนรู้
- มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

อีเมล์ :
muneeroh.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
นางสาวมุสตูรา ยะโกะ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :

- บริการผู้สูงอายุ      
- การแนะแนว

อีเมล์ :
mustura.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71001
ชื่อ :
ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ :

- นาโนเทคโนโลยี
- การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน
- การประยุกต์ใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

อีเมล์ :
paweena.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มีชัย
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ :

- เคมีพฤกษเคมี (Phytochemistry)
- การแยกสารและวิเคราะห์โครงสร้างสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Isolation and idenfication of compound from natural product)
- การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological activity investigation)
- เคมีของยาและสมุนไพร (chemistry of drug)

อีเมล์ :
imron.me@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73201
ชื่อ :
นางสาวอลภา ทองไชย
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ :

- เนื้อเยื่อสัตว์

อีเมล์ :
alapha.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73300
ชื่อ :
ดร.หัสลินดา บินมะแอ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์ฯ
ความเชี่ยวชาญ :

- เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร

อีเมล์ :
haslinda.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73301
ชื่อ :
นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :

- การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ
- สารประกอบกลุ่มพอลิแซคคาไรด์

อีเมล์ :
piyasiri.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 74400