คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การบริหารและดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายคุณลักษณะความเป็นเลิศของหน่วยงานไว้ โดยเผยแพร่ให้สมาชิกในหน่วยงานให้ทราบอย่างทั่วถึงในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น สารประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี และเว็บไซต์ ดังนี้

ปรัชญา

มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล มุ่งพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นคลังปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น และร่วมกับคณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

อัตลักษณ์คณะ

บุคลากรและบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอัตลักษณ์เป็นผู้มีจิตอาสา มีสัมมาคารวะ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีและถาวร

อัตลักษณ์บัณฑิต

1. ภูมิปัญญา : มีทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

2. ภูมิธรรม : มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย

3. ภูมิฐาน : สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ ดำรงตนร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข และมีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ