คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ระดับสากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้และประเทศชาติ
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับองค์กรทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
6. เพื่อการบริหารจัดการคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

“มุ่งสู่เป้าหมาย องค์กรเป็นเลิศ โดยมีค่านิยม STA-YRU

S : Social Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคม
T : Team Work : ทำงานเป็นทีม
A : Active Professionalism : ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
Y : Yield : มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
R : Relevancy : เรียนรู้และปรับตัวทันเหตุการณ์
U : Unity : ความเป็นเอกภาค รู้รักสามัคคี

อัตลักษณ์บัณฑิต

1. ภูมิปัญญา : มีทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
2. ภูมิธรรม : มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
3. ภูมิฐาน : สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ ดำรงตนร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข และมีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ