คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมพิธีปิดงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ iMITSIC 2021 พร้อมคว้ารางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน 9 เหรียญ และนวัตกรรมเหรียญทองแดง 2 เหรียญ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมพิธีปิดงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมี Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ส่งผลงานนวัตกรรมร่วมการประกวด โดยได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน

- "FOOT MASSAGE RUBBER PAD FROM NATURAL RUBBER LATEX/DURIAN SKIN FIBER BLENDS" โดยอาจารย์ ดร.สุรเดช มัจฉาเวช อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด
- "HIGH FLAME RETARDANT ADHESIVE FOR FURNITURE INDUSTRIES" โดยนางสาวตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ นางสาวกูฮาบีบะฮ์ ดอฆอ และนางสาวอามานี เจ๊ะเดะ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "High water absorbent concrete for decorative concrete wall" โดยนางสาวรอกีเยาะ อะหวัง นางสาวนูร์อัยนา เย็ง นางสาวพารีด๊ะ ปะเปาะ นางสาวฮามีดะห์ แยนา และนางสาวนูรอีลมี เปาะโฮะ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "PROTOTYPE OF PORTABLE HYPOCHLOROUS ACID PREPARED FROM PATTANI SALTERN" โดยนายอัคร์มาน อีแต นักศึกษาหลักสูตรเคมี และนายฮัมดีย์ ยานยา นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ โดยมีอาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "POTENTIAL OF COLORANT PRODUCED BY MONASCUS SP. YRU01 AS A NITRITE SUBSTITUTION IN SAUSAGE PRODUCT" โดยนางสาวอาซียัน กอเดร์ นางสาวโซเฟียนี สาแม นางสาวรอยฮาน สาแล๊ะ นางสาวนูรีมา เปาะวอ และนางสาวฮินดล วาโด นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา โดยมีอาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "PREPARATION AND NUTRITION ANALYSIS OF STINGLESS BEE HONEY CANDY" โดยนางสาวอานีซ๊ะ บากา และนางสาวพาตีเม๊าะ ยาลาแน นักศึกษาหลักสูตรเคมี โดยมีอาจารย์ ดร.อิมรอน มีชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "FORMULATION AND EVALUATION OF HERBAL LIPSTICK FROM NATURAL OIL" โดยนางสาวฮัสวานี โส๊ะสันสะ และนางสาวอามาณา มะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และอาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "Development of Bio-Fermented Cleaning Agent of Fruit Peels Residues" โดยนางสาวนูรไลลา บือแน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "DEVELOPMENT OF READY-TO-EAT FISH CRACKER PUFFED PRODUCTS FOR HEALTHY FOOD BY MICROWAVE" โดยนางสาวฟารีดา ยีเล๊าะ และนางสาวกามีละห์ กาแม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง

- "HERBAL COUGH REDUCING PADS FROM HYDROGEL COATED NATURAL RUBBER" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
- "USING SELECTED PROBIOTIC (LACTIC ACID BACTERIA) AS A STARTER CULTURE FOR PRODUCE TRADITIONAL FERMENTED RICE SUASAGE IN YALA CITY, THAILAND" โดยนางสาวรูซมา ดาโอ๊ะ และนายอิสมาแอ ดอเลาะ นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่