คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันไอเดียวิชาการ Idea Talk - Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน ในงาน TSAJ Festival 2021

อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันไอเดียวิชาการ Idea Talk - Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน ในงาน TSAJ Festival 2021 โดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)

แกลเลอรี่