คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. คว้าบทความวิจัย “ดีเด่น” วารสารการประชุม วันครูโลก 5 ตุลาคม 2564 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • นางสาวอาซีฟะห์ สาแม็ง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม และอาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” วารสารการประชุมวันครูโลก 5 ตุลาคม 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4"
  • นางสาวนูรีนา แยนา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” วารสารการประชุมวันครูโลก 5 ตุลาคม 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"
  • นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” วารสารการประชุมวันครูโลก 5 ตุลาคม 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ผลการใช้บอร์ดเกมการศึกษา “สตูลวันเดอร์แลนด์” กับการสอนแบบปกติ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละใส"

แกลเลอรี่