คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน

แกลเลอรี่