คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันราชภัฏ 65 พร้อมรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น และรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน ITA

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น และรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน ITA โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

- อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ ประธานหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
- นายไสฟูดิน สาและ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้นำดีเด่น
- นางสาวอาอีซะ กายอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น
- นายมูฮำหมัด ดอนิ  นายสุไลมาน ดอเลาะ  นายซูไฮมีน เจ๊ะเซ็ง  นายอิรฟาน เจ๊ะมูดอ  นายอามีน ยุนุ  นายฮานาฟี อาลี  นายอิมรอน ละลิเพ็ง  นายมูฮัมหมัดไฟรูล อูมาร์  และนายอุสมาน มาเล๊ะ ในนามทีม "Keep going" ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม)
- นางสาวนูรไอนี อาแว จากหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "โครงการการทดสอบและใช้สารชีวภัณฑ์ (สารชีวภัณฑ์ มรย.1 และ มรย.2) ต่อการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราในห้องในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบยางพารา"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ "โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากเชื้อราด้วยสารชีวภัณฑ์)"
- อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม "การจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
- นายมะซูรี เจ๊ะเด็ง นักวิชาการศึกษา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

นอกจากนี้ ได้มีการมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จากหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี 1 จากหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2-1 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 จากหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แกลเลอรี่