คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แกลเลอรี่