คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการThe 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39)

อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย "One-Step Chemical Activation of Activated Carbon Derived from Banana Stem for Supercapacitor Electrodes" งานประชุมวิชาการ The 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39) โดยสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2565

แกลเลอรี่