คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัล Best Poster งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th IAMSTEM 2022 (International Annual Meeting on STEM Education) ณ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th IAMSTEM 2022 (International Annual Meeting on STEM Education) ณ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัลในการสำเสนอ ดังนี้

  • อาจารย์มุสตูรา ยะโกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทย์ฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัล Best Poster จากงานวิจัยเรื่อง "The Practice of Yoga Exercise to Reduce the Severity of Dysmenorrhea in Students at Yala Rajabhat University"
  • อาจารย์ไมซาเราะห์ สะมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ได้รับรางวัล Best Poster จากงานวิจัยเรื่อง "The Study of Farming Cost and Return of Beef Cattle Farming of Farmers in Laharn Subdistrict, Yingo District, Narathiwat Province"

แกลเลอรี่