คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

อาจารย์ ดร.ฮูดา แวหะยี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ และนางอวาทิพย์ แว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 จากผลงานวิจัย "ประสิทธิผลของ APE-AI โมเดล ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นมุสลิม กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพัฒนาวิทยา ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี2565 "การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนหลังวิกฤตการณ์โควิด 19" วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่