คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้แก่

  • นายอามัน วีรภัทรษฎากร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ เป็นประธาน อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  • นางสาวแวซากียะห์ วานิ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ เป็นประธาน อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  • นางสาวชัญญานุช แย้มไสว สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยความเป็นจริงเสริม โดยใช้วิธีการสอนแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แกลเลอรี่