คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพ "การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต"

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาในด้านการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจตน์วิชยุตม์ บริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสินินธร จังหวัดยะลา และอาจารย์อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

แกลเลอรี่