คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ณ วังวาดี จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานเปิดพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่