คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมอบรม "การร่างคำขอสิทธิบัตร (Patent Drafting)"

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรม "การร่างคำขอสิทธิบัตร (Patent Drafting)" ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การร่างคำขอสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย

แกลเลอรี่