คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET จังหวัดภูเก็ต จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 9th nscic & 2nd inscic แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารและประกันคุณภาพของแต่ละสถาบัน การสรรหาประธานเครือข่าย 7 สถาบัน และพิจารณาเจ้าภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเครือข่ายในปี 2567

แกลเลอรี่