คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดี เป็นประธาน

แกลเลอรี่