คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร