คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University State Yogyakarta และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บัดนี้จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

แกลเลอรี่