คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการโหวต The PERF YRU 2017 ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ทั้งนี้ The PERF YRU 2017 ได้เปิดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมโหวตโดยพิจารณาจาก P : Personality (แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกดี) E : Ethics (มีคุณธรรม จริยธรรม) R : Relationship (มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี) และ F : Friendship (มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน)

แกลเลอรี่