คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่