คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ต้อนรับอาจารย์ใหม่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์นวรัตน์ ไวชมภู อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับนางสุนีย์ เครานวล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา โอนมารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่