คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาฟิสิกส์ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยนายอัฟฮัม ซิลากง นางสาวนูรีฮัน ดีแม นายซูเบร มะสาพา นางสาวรอดียะห์ เจะแม และนายมูฮัมหมัด ยือลาแป มีอาจารย์โรสลีนา จาราแว และนายฮูเซ็ง ชายดานา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่