คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดแล้ว “ตลาดนัดความอร่อย” นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยคอมฯศึกษาและจุลชีววิทยา มาอร่อยกันทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานฐาน กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ณ บริเวณทางเดินที่มีหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและจุลชีววิทยา จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษาจะจัดในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.

แกลเลอรี่