คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยน แบบ transfer credit ณ Yogyakarta State University และ University of Malang อินโดนีเซีย 1 ภาคเรียนเต็ม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 11 คน เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University และ University of Malang โดยนักศึกษาจะเรียนแบบ transfer credit จำนวน 1 ภาคการศึกษา

แกลเลอรี่