คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรฟิสิกส์

                   

หลักสูตรเคมี

                   

หลักสูตรชีววิทยา

                   

หลักสูตรจุลชีววิทยา

                                                                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                   

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

                   

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                   

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

                   

หลักสูตรสัตวศาสตร์

                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                   

หลักสูตรคณิตศาสตร์

                                                                   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                   

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

                   

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

                   

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                   

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน