คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรฟิสิกส์

หลักสูตรเคมี

หลักสูตรชีววิทยา

หลักสูตรจุลชีววิทยา

       

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

       

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

หลักสูตรสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรคณิตศาสตร์

       

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ