คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสามารถคว้า 2 รางวัลจากการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จาการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" โดยนางสาวอานีสะ หะยีดือราแม นางสาววันอานีตา ฮะซา อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว และ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
  • รางวัลชมเชย จาการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DFHYA โดยใช้เทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี" โดยอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ นางสาวณาซูลา มะนา และนางสาวนูรีฮัน เปาะอีแตเยะ

แกลเลอรี่